نمی دانم تا به حال درباره ی ترس فکرکرده اید یا نه.

     هرکسی ترسی در درون خود دارد ترس از ارتفاع،ترس از تاریکی..... و بالاترین و بهترین نوع ترس که با این ترس انسان به بالا ترین درجات می تواند برسد ،ترس از خداست اگر این ترس واقع بینانه باشد. اما ما انسان ها در هر زمانی از زندگی مان یک ترس به سراغمان می آیدو یا خودمان فرد آن را به وجود می آوریم.در کودکی می تواند ترس از سبیل بابا یا ترس از تاریکی باشد.وقتی انسان بزرگ تر می شود و پا در زندگی اجتماعی می گذارد،ترس هایش هم عوض می شود وقتی مدرسه می رود از معلم و مدیر و امتحان ترس دارد و وقتی تشکیل زندگی می دهد ترس از بیکاری و ترس از تنهایی به او دست می دهد و بیش تر ما انسان ها وقتی سن مان از پنجاه می گذرد،ترس از خدا در دلمان سوسو می کند و در پیری می شویم پرهیزگار.

انسان واقعی و مخلص خدا در هر موقعیتی از زندگی اش ترس از خدا دارد.

در جوانی پاک زیستن شیوه ی پیغمبریست     ور نه هر گبری به پیری می شود پرهیزگار