#تسلیت

بهار امسال پر شکوفه آمد

اما..

گلستان دهمش داغ دار است!