دلم تنگ است!

اما هنوز تو هنوز نیامده ای.

چه قدر ابعاد بودنت عجیب است!