#انتظار

نام تو 

هر روز

برای پرواز تا بی نهایت

کافی ست....

کوچی تا بهار ترین دیار