شبیه شاخه تردی

من از تو سنگینم

من از تو سرشارم

شکوفه باش و بدم!

پرنده باش و بخوان!

هوای قلب مرا 

تازه کن بهاری کن...!

مژگان عباسلو