صبر و ظفر رفقای قدیمند.

در اثر صبر نوبت ظفر خواهد شد.