تو نوروز منی

من ماهیب تو 

در تنگ انتظار قرمز شدم

از بس نیامدی

fanosgraphy@