ای کاش پادشاه ، نظر بر گدا کند

من را مسافر حرم کربلا کند