امروز پدر بهترین و قدیمی ترین دوستم را دفن کردند 

         

                        شادی روح بزرگ و پاکش صلوات