سهراب راست می گفت
قایقی باید ساخت
باید انداخت به آب

اما از کجا سراغ ات را بگیرم؟