از تمام هیاهوی این دنیا
تنها پنجره ای می خواهم
که سال ها در انتظار تو
بر شیشه های مه گرفته اش آه بکشم ... !