برلب دعای ندبه ودل غرق شهوت است!
این #انتـظار نیست ادا درمی آوریـم...!